Jesteś tutaj: Start / Regulamin

Regulamin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXXV/346/2013
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 4  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.

§ 2

Traci moc:

 1. Uchwała Nr XXVI/244/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 czerwca             2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim,
 2. Uchwała Nr XXXIV/323/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 grudnia 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

    Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

  Sławomir Ruśniak   

 

UZASADNIENIE

       Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) statut podmiotowi leczniczemu nadaje podmiot tworzący.
Zgodnie z orzecznictwem sądowym (wyrok NSA z 11.09.2012 r. sygn. akt II OSK 1818/12 i wyrok NSA z 18.09.2012 r. sygn. akt II OSK 1848/12) przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwalany był przez radę społeczną zakładu, a organ, który utworzył zakład uprawniony był tylko do zatwierdzenia statutu (art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej). Tym samym, jako że statut był jedynie zatwierdzany przez organ założycielski, nie można było uchwały zatwierdzającej statut zaliczyć do kategorii aktów prawa miejscowego - statut był wydawany przez inny podmiot niż organ jednostki samorządu terytorialnego bądź terenowy organ administracji rządowej.
Przepis art. 40 ustawy o samorządzie gminnym w ust. 1 i 2 określa podstawy stanowienia przez gminę aktów prawa miejscowego, które zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji są jednym ze źródeł powszechnie obowiązującego prawa. W świetle art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy wydają akty prawa miejscowego m.in. w zakresie materii ustrojowo-organizacyjnej kształtującej również sytuację prawną podmiotów zewnętrznych. W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że dla kwalifikacji danej uchwały jako aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm prawnych i ich oddziaływanie na sytuację prawną adresatów. Przyjmuje się zatem, że normy zawarte w akcie prawa miejscowego muszą posiadać charakter generalny i abstrakcyjny. Muszą być one adresowane do nieokreślonego kręgu osób obejmując swymi postanowieniami sytuacje powtarzalne i regulując we wskazanym zakresie prawa i obowiązki podmiotów, które spełnią hipotezę norm zawartych w uchwale. Przyjęto również, że jeżeli uchwała zawiera przynajmniej jedną normę o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego.
Według powyższego statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim jest aktem prawa miejscowego, który podlega publikacji.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest zasadne.

Starogard Gdański, styczeń 2013r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/346/2013         
Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Starogardzkie Centrum Rehabilitacji  w Starogardzie Gdańskim

 

§ 1

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji
  w Starogardzie Gdańskim jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim jest Gmina Miejska Starogard Gdański.

 

§ 2

Użyte w statucie skróty oznaczają:

 1. Centrum - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim,
 2. Rada Miasta – Rada Miasta Starogard Gdański,
 3. Prezydent – Prezydent Miasta Starogard Gdański,
 4. Rada – Rada Społeczna Centrum,
 5. Kierownik – Kierownik Centrum,
 6. ustawa –  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,
  poz. 654 z późniejszymi zmianami).

§ 3

 1. Centrum zostało utworzone na podstawie uchwały VIII/93/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie założenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
 2. Centrum działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654
   z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych,
  2. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego,
  4. niniejszego statutu.
 3. Siedzibą Centrum jest miasto Starogard Gdański.

 

§ 4

 1. Celem działania Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia szczególnie z zakresu rehabilitacji.
 2. Zadaniem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w zakresie:
  1. rehabilitacji ambulatoryjnej,
  2. rehabilitacji domowej.

 

§ 5

Organami Centrum są:

 1. Kierownik,
 2. Rada Społeczna.

§ 6

 1. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę Prezydent.
 2. Prezydent wykonuje zadania pracodawcy wobec Kierownika, w tym m.in. decyduje
  o możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach stosunku pracy, dodatkowym zatrudnieniu i przyznaniu nagrody.
 3. Kierownik kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
 4. Kierownik ustala regulamin organizacyjny Centrum.
 5. Kierownik ustala wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane przez Centrum.

 

§ 7

 1. W Centrum działa Rada, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta, Prezydenta oraz organem doradczym Kierownika.
 2. Do zadań Rady należy:
  1. przedstawianie Radzie Miasta wniosków i opinii w sprawach związanych
   z przekształceniem, likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Centrum,
  2. przedstawianie Prezydentowi wniosków i opinii w sprawach:
   • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
    i sprzętu medycznego,
   • przyznawania Kierownikowi  nagród,
   • rozwiązania umowy o pracę z Kierownikiem,
  3. przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
   • planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
   • rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego,
   • kredytów bankowych lub dotacji,
   • podziału zysku,
   • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
    i sprzętu medycznego,
   • regulaminu organizacyjnego.
  4. uchwalanie regulaminu działalności Rady oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta,
  5. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń  Centrum, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 3. Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta.
 4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Radę Miasta.
 5. Rada składa się z 7 osób. W skład Rady wchodzą:
  1. jako Przewodniczący – Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona,
  2. jako członkowie:
   • przedstawiciel Wojewody Pomorskiego,
   • 5 przedstawicieli Rady Miasta.
 6. Kadencja Rady trwa cztery lata, kończy się w momencie ukonstytuowania się nowej Rady.
 7. Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji Rady w następujących wypadkach:
  1. złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady,
  2. wykonywania osobiście lub przez małżonka działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec Centrum,
  3. posiadania osobiście lub przez małżonka akcji lub udziałów w spółkach handlowych, które wykonują działalność konkurencyjną w  stosunku do działalności Centrum,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
  5. utraty praw publicznych,
  6. długotrwałej niezdolność do pełnienia funkcji spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, trwającymi dłużej niż sześć miesięcy,
  7. na wniosek podmiotu, którego członek Rady jest przedstawicielem,
  8. śmierci członka Rady.
 8. Uzupełnienie składu Rady następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po odwołaniu członka Rady, w trybie jak dla powołania Rady.

 

§ 8

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. kierownik,
 2. zastępca kierownika - kierownik zespołu fizjoterapeutów,
 3. pracownicy administracyjno-gospodarczy, w tym główny księgowy,
 4. poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych,
 5. poradnia rehabilitacyjna dla dzieci,
 6. dział fizjoterapii:
  • pracownia kinezyterapii dla dorosłych,
  • pracownia kinezyterapii dla dzieci,
  • rehabilitacja w domu pacjenta,
  • dział masażu leczniczego,
  • pracownia hydroterapii,
  • pracownia balneoterapii – parafinoterapii,
  • pracownia fizykoterapii,
  • pracownia krioterapii.

§ 9

 1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych
  w ustawie, przepisach wykonawczych do ustawy, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
  z późniejszymi zmianami).   
 2. Podstawą gospodarki Centrum jest plan finansowy, w tym inwestycyjny ustalony przez Kierownika.
 3. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z tytułów określonych w ustawie oraz z tytułu najmu pomieszczeń.
 4. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Prezydent.

 

§ 10

 1. Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem ruchomym przekazanym prze Gminę Miejską Starogard Gdański oraz majątkiem własnym.
 2. Zbycie aktywów trwałych Centrum oddanie w dzierżawę, użytkowanie lub użyczenie oraz oddanie nieruchomości w najem, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezydenta.

 

§ 11

Zmiany w  statucie wprowadza się w trybie jak dla jego nadania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SCR
Data utworzenia:2021-10-12
Data publikacji:2021-10-12
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1654